Kids Menu

CHICKEN SHAWARMA & TZATZIKI ON PITA

GYRO MEAT & TZATZIKI ON PITA

Chicken or gyro meat, rice, hummus, cucumber, tomato, feta, tzatiki and half pita

Falafel and Dolmas, rice, hummus, tomato, cucumber, feta and half pita.

KIDS RICE
$1.99
KIDS FRIES
$1.50